ערביסט - عربيست

Culture du jihad et du shahid où la vie humaine compte pour rien car il faut être l'esclave de dieu pour la mort .... 
2 h · 
Look at that idiot pushing and shoving his kid and subjecting him to being killed because these honorable Israeli soldiers have no way of knowing if he is full of explosives. The way his father shoved him would have scared the hell out of me personally. But the decency of these Israelis stopped them from protecting their lives. What a hateful and reckless father!!!! Sacrificing his son, his family, life, liberty and pursuit of happiness FOR WHAT?
Regardez cet idiot qui me poussaient son fils et lui faire subir à être tué parce que ces honorable des soldats israéliens n'ont aucun moyen de savoir s'il est rempli d'explosifs. La façon dont son père le repoussait aurait peur à cause de moi. Mais la décence de ces israéliens qui les a empêchés de protéger leur vie. Qu'est-ce qu'un père irresponsable et haineux !!!! Sacrifier son fils, sa famille, la vie, la liberté et à la poursuite du bonheur pour quoi ?


5 h · 
נעלין: אב קורא לחיילים לירות בבנו בן ה-3
צילום היום מההפגנה בנעלין בגדה המערבית, אב שולח את בנו בן ה-3 לכיוון החיילים כשהוא צועק להם בהתגרות "הנה ילד קטן, תירו בו, תהרגו".
הרוב המוחלט של התגובות באתרים הפלסטינים בהם התפרסם הסרטון גינו את האב וקראו לו "דביל וטיפש". חלק אפילו שיבחו את החייל שנתן יד לילד והיה אחד שהתעצבן על פרסום הסרטון שלדעתו הציג את החיילים באור חיובי.
Ni ' lin : un père qui appelle ses soldats pour tuer 3 ans
Journée de démonstration de la photographie bnʻlyn gede, mon père nous envoie son fils, le 3-Year-Old vers les soldats quand il crie après teasing "voici un petit garçon, le tuer, tuer".
L'écrasante majorité des sites internet de palestiniens dans les commentaires a été publié vidéo condamné le père et l'a appelé bête et stupide ". Certains ont même applaudi le soldat qui a donné un coup de main à un enfant, et il y avait un mec pense de la publicité vidéo présentée les troupes dans un esprit positif.
 · 

 · 

Aucun commentaire: